Facebook

Twitter

YouTube

ul.Składowa 5, 64-800 Chodzież
plenfrderu

Organizacja PSSE Chodzież

 

W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:

1) Oddział Ekonomiczny i Administracyjny (OEA)
2) Oddział Nadzoru (ON)

w skład którego wchodzą:
a) Stanowisko Pracy do Spraw Epidemiologii (ON-E)
b) Stanowisko Pracy do Spraw Higieny Żywności i Żywienia (ON-HŻ)
c) Stanowisko Pracy do Spraw Higieny Komunalnej (ON-HK)
d) Stanowisko Pracy do Spraw Higieny Pracy (ON-HP)
e) Stanowisko Pracy do Spraw Higieny Dzieci i Młodzieży (ON-HD)
f) Stanowisko Pracy do Spraw Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego (ON-NS)
3) Stanowisko Pracy do Spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy i Ochrony Przeciwpożarowej BHP
4) Stanowisko Pracy do Spraw Kadr i Szkoleń (KS)
5) Stanowisko Pracy do Spraw Obrony Cywilnej i Spraw Obronnych (OC)
6) Stanowisko Pracy do Spraw Organizacji i Statystyki (OS)
7) Stanowisko Pracy do Spraw Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia (OZ)
8) Stanowisko Pracy Głównego Księgowego (GK)
9) Stanowisko Pracy Głównego Specjalisty do Spraw Systemu Jakości (SJ)
10) Stanowisko Pracy Radcy Prawnego (RP)
11) Stanowisko Pracy Pełnomocnika do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych (OIN)
12) Stanowisko Pracy Inspektora Ochrony Danych (IOD)
13) Stanowisko Pracy Archiwisty (A)

Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek i stanowisk pracy określa Regulamin Organizacyjny Powiatowej Stacji, który po wprowadzeniu zmian obowiązuje od 28 sierpnia 2020 r.

POWIATOWA  STACJA   

 SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNA

W  CHODZIEŻY

UL.  SKŁADOWA   5

64 – 800  CHODZIEŻ

                                           

Opracowali:

lek. med. Wiesławy Dominiak,

Pracownik działu Epidemiologii mgr Małgorzata Ferfet

Pracownik działu Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia mgr Karolina Pieniążek

 e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

                Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

                                                    

Chodzież – 2017 r.

RYS  HISTORYCZNY

 POWIATOWEJ  STACJI  SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNEJ W  CHODZIEŻY

           

     Stację zlokalizowano w pomieszczeniach znajdujących się w domu Służby Zdrowia poprzednio zajmowanych przez prywatnego lokatora. Prace budowlane wykonywane były przez Budowlane Przedsiębiorstwo Powiatowe w Chodzieży w okresie od kwietnia do listopada 1954 r. Pełnomocnikiem do zorganizowania Stacji był Kierownik Kolumny Sanitarnej długoletni kontroler sanitarny  p. Klemens Ławniczak, który sprawie uruchomienia Stacji poświęcił dużo zapału i energii. W ramach czynu społecznego pracownicy wyremontowali pomieszczenia gospodarcze.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Chodzieży zajmowała 8 pomieszczeń o łącznej powierzchni użytkowej 252 m2 i kubaturze 798 m3. Dwie kondygnacje budynku pozwalały na dogodne rozmieszczenie pracowni badawczych i lokali administracyjnych. Laboratoria Stacji w ramach wyposażenia zaopatrzono  w podstawową aparaturę: autoklaw, chłodnie, aparat do destylacji wody , lampę kwarcową analityczną, wagi precyzyjne i inne. Typowa obsada Stacji wymagała 20  osób personelu.  W roku 1955 stosownie do planu wojewódzkiego przydzielono Stacji 16 etatów osobowych. Funkcję pierwszego dyrektora Powiatowej Stacji pełnił lek. med. Bernard Nowakowski , funkcję kierownika pracowni bakteriologicznej pełnił dyplomowany biolog p. Danuta Pawińska natomiast  kierownikiem  pracowni badania żywności był mgr farm. p. Danuta Chmielewska. Funkcja kierownika pracowni higieny komunalnej nie była jeszcze obsadzona. Pracownicy pełniący funkcje kierownicze zostali przeszkoleni na 3-4 miesięcznych kursach w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu. Personel pomocniczy przeszedł krótsze przeszkolenie w Wojewódzkiej Stacji i Miejskiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gnieźnie . Poszczególne pracownie zostały uruchomione w następujących terminach: pracownia badania żywności została uruchomiona  dnia 1 lutego 1955 r., pracownia bakteriologiczna 1 marca 1955 r. Prace budowlane ukończono w grudniu 1955 r. Pod względem laboratoryjnym Stacja obsługiwała rejon złożony z powiatu chodzieskiego, wągrowieckiego i powiatu obornickiego, obejmując obszar 2.913 km 2 w liczbie 138.848 tysięcy mieszkańców.   


PIERWSI  PRACOWNICY

POWIATOWEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ 

  W CHODZIEŻY

 

1. lek.med. Bernard Nowakowski   - dyrektor

2. Stanisław Boberski                      - kierownik administracji

3. Salomea Kozak                            - sprzątaczka.

Oddział sanitarno-epidemiologiczny:

4. Klemens Ławniczak                     - kontroler sanitarny

5. Józef Soboń                                  - kontroler sanitarny

6. Jerzy Szafrański                           - kontroler sanitarny

7. Felicja Radke                               - statystyk.

Oddział laboratoryjny:  

-         Pracownia bakteriologiczna :

8. dypl.biolog  Danuta Pawińska      - kierownik pracowni

9. Felicja Beczkowska                      - laborantka.

-         Pracownia badania żywności:

10. mgr Danuta Chmielewska          - kierownik pracowni

11. Henryk Nowakowski                  - laborant.

W okresie od 1955 r. do lutego 1975 r. działalność Stacji ulegała stałym zmianom            w kierunku zwiększenia ilości i zakresu zadań i w związku z tym następował wzrost liczby pracowników. Dlatego w latach 1960-1970 przeprowadzono remont kapitalny Powiatowej Stacji . W tym okresie pracownicy przebywali w dawnym budynku Milicji Obywatelskiej , a prace laboratoryjne wykonywano w Miejskiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Pile. Przebudowano pomieszczenia strychu i w ten sposób Stacja zyskała drugie piętro. Pomieszczenia przeznaczono na Pracownię Higieny Pracy i Pracownię- Punkt Metodyczny Oświaty Zdrowotnej. Pozostałe pomieszczenia zajęte zostały przez nadzór i administrację. Od lipca 1957 r. po raz pierwszy zatrudniono instruktora oświaty zdrowotnej.  Dnia 1 sierpnia 1973 r. Zespół Opieki Zdrowotnej przekazał Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej przyośrodkowych instruktorów higieny pracujących w ośrodkach zdrowia i w ten sposób liczba pracowników wzrosła do 36 osób.   

zd1

Budynek Stacji powiększony o II piętro . Przed budynkiem oszklona gablota do wystaw i ekspozycji materiałów oświatowo-zdrowotnych.  Zdjęcie wykonano w 1974 r. 

W roku 1965 obchodzono 10 lat działalności Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. 

zd2

Zespół pracowników PSSE w Chodzieży – 1965 r. 

W wyniku dynamicznego rozwoju  przemysłu i całej gospodarki zmienił się charakter i struktura społeczeństwa. Za tymi przeobrażeniami występowały zmiany  w organizacji państwowej. Uchwałą XVII Plenum KC  PZPR z dnia 12 maja 1975 r. dąży się do zastąpienia trzystopniowej struktury władz terytorialnych. Zniesione zostają powiaty , a w miejsce 17 województw i 5 miast wydzielonych tworzy się 49 nowych województw. Dwustopniowy podział administracyjny obowiązywał od 1 czerwca 1975 r. W ten sposób został rozwiązany , jako jednostka administracyjna powiat chodzieski. Jedną z 49 nowych jednostek jest województwo pilskie. Zmianie uległ też schemat organizacyjny Powiatowej Stacji , która obecnie przyjęła nazwę Terenowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. Do TSSE dołączono dwie gminy: Ryczywół i Białośliwie. 

W związku z dalszymi zmianami w kraju dążącymi m.in. do wstąpienia Polski w struktury Unii Europejskiej  rok 1999 niesie ze sobą duże zmiany administracyjne.  Z dniem 1 stycznia 1999 na terenie kraju zostają powołane ponownie powiaty, a miasto Poznań staje się stolicą Wielkopolski. Poniższa mapka obrazuje miejsce powiatu chodzieskiego w ,,nowym województwie".

zd3

Zakres działalności Stacji został bardzo poszerzony w związku z tym pracownicy oprócz zadań nadzorowych  wykonują również działalność edukacyjną kierowaną do różnych grup społeczeństwa. Aby działalność ta była skuteczna Stacja współpracuje z różnymi innymi inspekcjami , instytucjami , urzędami, placówkami oświatowymi oraz firmami farmaceutycznymi i  zakładami pracy.

Poniżej prezentowane są zdjęcia ze spotkań szkoleniowych organizowanych dla dyrektorów szkół , nauczycieli oraz szkolnej służby zdrowia w ramach pierwszej edycji programu ,,Moje dziecko idzie do szkoły”.  

zd4   zd5

      Centrum Szkolenia Praktycznego-   Chodzież - 16 .10.2002 r.  

zd6

  Chodzież – 10.03.2003 r. 

Aktualnie Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Chodzieży obejmuje swoim działaniem obszar  679,7 km2 , na którym zamieszkuje 47.503 tys. ludności  na dzień 31.12.2001 r.). Na tym terenie znajdują się 3 miasta i 4 gminy ( Budzyń , Margonin,  Szamocin  i Chodzież) .

Obecnie funkcję dyrektora i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego od 17.10.2017 r. pełni  mgr Bogusława Kazecka

Szczegółowe informacje na temat historii Stacji i jej pracowników znajdują się w kronice prowadzonej systematycznie od 1974 r. 

INSPEKTORZY  SANITARNI  POWIATOWEJ  STACJI    

SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNEJ    

  W  CHODZIEŻY  OD  1954 ROKU :

 zd7

lek. med. Bernard Nowakowski.

Urodził się 16.04.1921 r. w Drawsku pow.Czarnków, jako syn Franciszka i Katarzyny. Szkołę podstawową i średnią ukończył w Czarnkowie.  Natomiast  Akademię Medyczną ukończył w 1950 r.w Poznaniu na Wydziale Lekarskim. Swoją pierwszą pracę rozpoczął  w Szpitalu Rejonowym w Szamocinie, następnie   z dn. 1.05.1954 r. rozpoczął pracę w Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej na stanowisku dyrektora i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego . Funkcję tę pełnił do 31.01.1963 r. Następnie podjął pracę  w Przychodni Obwodowej w Chodzieży na stanowisku kierownika, jednocześnie pełnił funkcję lekarza przemysłowego w Chodzieskich Zakładach Porcelany i Porcelitu w Chodzieży oraz  funkcję orzecznika  w  PZU. W latach 1970 – 1972 pełnił funkcję dyrektora Szpitala Powiatowego w Chodzieży, a od 1.01.1973 r. do 31.12.1976 r. funkcję dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chodzieży. Po rozwiązaniu umowy przeszedł na rentę inwalidzką. Podczas swojej pracy zawodowej w 19.12.1956 r. uzyskał specjalizację I 0 w zakresie epidemiologii, a w 1969 r. specjalizację II 0 z medycyny ogólnej. Tego samego roku otrzymał odznakę za wzorową pracę w służbie zdrowia oraz Złoty Krzyż Zasługi. W 1974 r. odznaczony został Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Zmarł 31 grudnia 1981 r. Miał jednego syna i dwie córki.           

zd8

lek. med. Elżbieta Markiewicz - Herman.

Urodziła się  28.10.1938. W roku  1945 rozpoczęła  naukę w Szkole Podstawowej w Czarnkowie . Potem kontynuowała naukę  w Liceum 

Ogólnokształcącym w Czarnkowie, które ukończyła w 1956 r.  W tym samym roku podjęła studia na Akademii Medycznej w Poznaniu, uzyskując absolutorium w 1961 r. i dyplom lekarza w 1962 r. W styczniu 1963 r. rozpoczęła staż podyplomowy  w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym w Poznaniu. W maju 1963 r. podjęła pracę w Szpitalu Powiatowym w Chodzieży. Od 1 .04.1964 r. rozpoczęła pracę w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Chodzieży na stanowisku dyrektora i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chodzieży. Równolegle pracowała w lecznictwie dziecięcym na terenie Chodzieży oraz w Pogotowiu Ratunkowym. W 1967 r. uzyskała specjalizację I 0 z pediatrii. W 1972 r. po odbyciu przeszkolenia w PZH w Warszawie i po odbyciu staży cząstkowych uzyskała specjalizację II z epidemiologii. W okresie zarządzania Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną przeprowadziła modernizację pomieszczeń budynku Stacji , z dobudową drugiego piętra do istniejącego budynku. Umożliwiło to  utworzenie nowych pracowni. m.in. pracowni higieny pracy, mikrobiologii, żywności i żywienia . Również pracownicy nadzoru uzyskali w miarę dobre warunki pracy w nowych pomieszczeniach. Modernizacja polegała również na założeniu CO,  wymianie podłóg itp. W 1973 r. przeszła do pracy w lecznictwie kolejowym  na terenie Chodzieży, uzyskując w 1978 r. specjalizację II 0  z zakresu medycyny kolejowej. Następnie podjęła pracę w Zespole Opieki Zdrowotnej w Chodzieży , a w 1994 r. przeszła na emeryturę, pracując nadal we własnym gabinecie lekarskim. Ma dwoje dzieci , syna i córkę.

zd9

 lek. med. Konrad Paluszkiewicz

Urodził się  23.01.1927 r. w Radgoszczy pow. Międzychód, w środowisku inteligenckim, jako syn Ludwika i żony jego Emilii z domu  Gojtka. Oboje  narodowości polskiej. Edukację w szkole podstawowej rozpoczął w Chodzieży w roku 1934, którą przerwał wybuch drugiej wojny światowej. 13 grudnia 1939 r. został wysiedlony wraz z rodzicami do Włoszczowy w Generalnym Gubernatorstwie. We Włoszczowie kontynuował przerwaną naukę podstawową , którą ukończył w roku 1943. Po zaprzyjaźnieniu się z rówieśnikami miasteczka włączył się w działalność ruchu oporu. Zawirowania okupacji hitlerowskiej i sowieckiej ,,rzuciły” go poza granicę Polski. Po zakończeniu  działań wojennych, krótko przebywał w Czechosłowacji , później w Zachodnich Niemczech . Pod koniec października  1946 r. powrócił do kraju i podjął naukę w szkole średniej w Chodzieży, a następnie w Poznaniu, którą ukończył w 1949 r. Studia lekarskie rozpoczął na Uniwersytecie Poznańskim, później  Akademii Medycznej w Poznaniu, uzyskując tytuł lekarza. W 1954 r. nakazem pracy skierowany został do Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Dominowie. Po 3 latach pracy na krótko podjął pracę w Powiatowym Szpitalu w Czarnkowie. Od 1 października 1958 r., przez okres prawie 15 lat pracował w Kolejowym Sanatorium Przeciwgruźliczym a po zmianie nazwy w Kolejowym Szpitalu Chorób Płuc i Gruźlicy w  Chodzieży, na oddziale Chirurgii Klatki Piersiowej . Początkowo jako asystent, a następnie jako z-ca ordynatora. Tam uzyskał specjalizację I  w dziedzinie chirurgii ogólnej, oraz II 0   z chirurgii klatki piersiowej. W latach 1960 – 1971, zatrudniony był również w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych na stanowisku przewodniczącego Komisji Lekarskiej ds. Inwalidztwa i Zatrudnienia. Od września 1971 r. przez ponad 2 lata pracował w Przychodni Międzyzakładowej Chodzieskich Zakładów Porcelany i Porcelitu na stanowisku kierownika przychodni. 1 lutego 1973 r. powołany został na stanowisko Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Powiatowej, a po zmianach administracyjnych kraju Terenowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej   w Chodzieży.  W okresie pracy w Państwowej   Inspekcji Sanitarnej odbył szereg kursów i szkoleń   w Studium Sanitarno-  Epidemiologicznym w Warszawie Lublinie. W roku 1979 uhonorowany został okolicznościowym Medalem 25 – lecia Państwowej Inspekcji Sanitarnej w Poznaniu. 15 stycznia 1986 r. powrócił do pracy  w Kolejowym Szpitalu Chorób Płuc  i Gruźlicy w Chodzieży, obejmując początkowo stanowisko naczelnego lekarza,  a po 2 miesiącach dyrektora szpitala. Funkcję tę sprawował do czasu przejścia na emeryturę tj. do dnia 31 grudnia 1997 r.

W okresie pracy zawodowej otrzymał szereg wyróżnień i odznaczeń  państwowych i resortowych, w tym Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. Po transformacji ustrojowej  za działalność konspiracyjną i partyzancką odznaczony został Krzyżem Partyzanckim i Krzyżem Narodowego Czynu Zbrojnego. Rozkazem Ministra Obrony Narodowej 28 marca 2000 r. mianowany został na stopień majora  Wojska Polskiego. W roku 2001 Prezes Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej wyróżnił go Patentem nr 63133 potwierdzającym, że w latach walki zbrojnej z najeźdźcami z honorem pełnił żołnierską powinność  i uzyskał prawo do zaszczytnego tytułu Weterana Walk o Wolność   i Niepodległość Ojczyzny.

24 marca 1954 r. zawarł związek małżeński z Anną Ciastowską, z którą miał dwóch synów.  Zmarł w 2006 roku.

 

zd10

mgr inż. Danuta Kuźma.

Urodziła się. 24.08.1939 r. w Poznaniu, jako córka Zygmunta Czarneckiego i Praksedy Krajewskiej. Szkołę podstawową i średnią ukończyła    w Poznaniu. Następnie studiowała od 1957 r. na Wydziale Rolnym Wyższej Szkoły Rolniczej w Poznaniu, uzyskując w 1962 r. dyplom mgr inżyniera    rolnictwa ze specjalizacją z mikrobiologii rolnej.  W 1962 r. rozpoczęła swoją pierwszą pracę zawodową w laboratorium mikrobiologicznym  w Spółdzielni Mleczarskiej w Szamotułach. W 1964 r. przeniosła się do Piły, gdzie podjęła pracę w Miejskiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej jako Kierownik Pracowni Higieny Żywności  i Żywienia. Od 1.11.1968 r. przeszła do pracy  w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Chodzieży gdzie również pełniła funkcję Kierownika Pracowni Higieny Żywności i Żywienia. W latach 1968-1976 była Kierownikiem Nadzoru Sanitarno-Epidemiologicznego, a od 1976 r. Kierownikiem Oddziału Higieny Żywności  i Żywienia  i Przedmiotów Użytku  i jednocześnie zastępcą dyrektora Stacji. 14.01.1986 r. dyrektor Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Pile powierzył Pani Danucie Kuźma obowiązki Państwowego Terenowego Inspektora Sanitarnego w Chodzieży i funkcję dyrektora Stacji, a 6.11.1987 r. została powołana przez Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej na stanowisko Państwowego Terenowego Inspektora Sanitarnego  w Chodzieży i dyrektora Stacji. Funkcję tę pełniła do 03.04.1995 r., kiedy to odeszła na zasłużoną  emeryturę. Praktycznie całe swoje życie zawodowe  tj. 30 lat poświęciła pracy w inspekcji sanitarnej czyli poświęciła je ochronie zdrowia publicznego. Za swoją sumienną i nienaganną pracę 1.06.1983 r. została odznaczona Brązowym Krzyżem Zasługi. Otrzymała też w 1974 roku Odznakę Zasłużonego Działacza Frontu Jedności Narodu.

 Zmarła 8 .01.2003 r. Pozostała w pamięci pracowników Stacji jako osoba  życzliwa, koleżeńska, sumienna i chętna do wszelkiej pomocy – nie tylko na  polu zawodowym.  Urodziła i wychowała dwie córki. 

zd11

lek. med. Wiesława Dominiak. 

Urodziła się 30.08.1957r. w Turzy pow. Wągrowiec. Po ukończeniu Liceum Ogólnokształcącego w Kcynii w 1976r. podjęła studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Poznaniu, uzyskując dyplom lekarza w 1982r. Od październik 1982r. rozpoczęła pracę w Zespole Opieki Zdrowotnej w Chodzieży w oddziale wewnętrznym szpitala, w oddziale pomocy doraźnej a następnie Przychodni Rejonowej w Chodzieży. W 1998r. uzyskała specjalizację I° w zakresie chorób wewnętrznych. W latach 1990-1995 pracowała jako lekarz zakładowy w Przychodni Przyzakładowej Chodzieskich Zakładów Porcelany i Porcelitu. W tym czasie odbyła szkolenie z zakresu medycyny pracy w Instytucie Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni. Od 24.04.1995r. została powołana przez Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej na stanowisko Państwowego Terenowego Inspektora Sanitarnego w Chodzieży i dyrektora Terenowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Chodzieży jednocześnie pracując na część etatu w Poradni Medycyny Pracy  przy ZOZ w Chodzieży do lutego1999r. Od maja 1999r. po reformie administracyjnej kraju powołana przez Starostę pełniła funkcję Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chodzieży i Dyrektora Stacji. Po reorganizacji inspekcji sanitarnej i postępowaniu kwalifikacyjnym została ponownie powołana na to stanowisko na okres 5 lat, tj. do października 2007r. Ostatnie powołanie po postępowaniu kwalifikacyjnym dostała na kolejne 5 lat. Na rzecz zdrowia publicznego w inspekcji sanitarnej pracowała 15 lat. W 2000r. uzyskała certyfikat w zakresie profilaktyki HIV/AIDS i brała czynny udział w  jej propagowaniu, w programach realizowanych przez oświatę zdrowotną. W trakcie pracy zawodowej uczestniczyła w licznych kursach, szkoleniach, konferencjach i sympozjach. Od 1997r. jest członkiem Polskiego Towarzystwa Higienicznego i od 1999r. Polskiego Towarzystwa Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Oddział Terenowy w Poznaniu.

Mapa strony

logo PIS 100lecie 1

Mapa zagrożeń