Facebook

Twitter

YouTube

ul.Składowa 5, 64-800 Chodzież
Polish English French German Russian

Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych

Klauzula Informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:

1. Administrator danych osobowych

Administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Chodzieży, ul. Składowa 5, 64-800 Chodzież, tel. 67 2820272.

 

2. Inspektor ochrony danych

Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można kontaktować się poprzez adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

3. Cel i zakres przetwarzania

Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z RODO w celu i zakresie niezbędnym do prowadzenia nadzoru sanitarnego nad obiektami oraz postępowania administracyjnego. Podstawami prawnymi w szczególności są:

- art. 6 ust. 1 lit. c, e, art. 9 ust. 2 lit. g RODO

- ustawa z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jedn. Dz. U. z 2019r. poz. 59)

- ustawa z dnia 14.06.1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2018r. poz. 2096 ze zm.)

- ustawa z dnia 17.06.1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jedn. Dz.U. z 2018r. poz. 1314 ze zm.)

-ustawa z dnia 6.03.2018r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2018r. poz. 646)

- ustawa z dnia 5.12.2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (tekst jedn. Dz.U. z 2019r. poz. 1239).

 

4. Okres przechowywania danych

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe przez okres przeprowadzania kontroli i prowadzenia postępowania administracyjnego a następnie w celach archiwalnych zgodnie przepisami prawa i Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt PSSE w Chodzieży.

 

5.Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty upoważnione na podstawie obowiązującego prawa oraz podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora na podstawie zawartych umów.

 

6. Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej; prawo do ograniczenia przetwarzania danych; prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 

7. Informacja o wymogu podania danych osobowych

Podanie przez Panią/Pana swoich danych osobowych jest wymogiem ustawowym, w przypadku, kiedy cel, w jakim Pani/Pan je podaje, skutkuje koniecznością wypełnienia przez administratora obowiązku prawnego ciążącego na administratorze lub w ramach sprawowania władzy publicznej, w takim przypadku jest Pani/Pan zobowiązana/zobowiązany do ich podania.

 

8. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

 

9. Informacja o zamiarze przekazania danych do Państwa trzeciego

Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego.        

Mapa strony

logo PIS 100lecie 1

Mapa zagrożeń